Sluit
‘Actief meedenken en meepraten op veel fronten’

Als belangenbehartiger van de familieleden van cliënten van GGz Breburg maakt de raad zich sterk voor goede informatieverstrekking over de behandeling van familieleden, de kwaliteit van de zorg en het leveren van een bijdrage aan het familiebeleid.

Telefoon: (013) 542 38 04
E-mail: j.m.a.rietveld@home.nl

Sluit
‘Familieleden en naastbetrokkenen zijn gelijkwaardige gesprekspartners’

De primaire inzet van de familievertrouwenspersoon is verbetering van de communicatie en samenwerking tussen cliënt, hulpverlening en naastbetrokkenen en optimale afstemming van de professionele en mantelzorg rondom de cliënt

Peter van Grinsven
Telefoon: (06) 51103995
E-mail: p.vangrinsven@fam-vertrouwenspersoon.nl
Website: www.fam-vertrouwenspersoon.nl

Sluit
‘Infodesk geestelijke gezondheidszorg’

De Infodesk geeft antwoord op allerlei vragen over de geestelijke gezondheidszorg. Dit initiatief is opgezet door mensen die zelf ervaring hebben met de GGZ.
De Infodesk is er voor iederen die vragen heeft over de GGZ.

Mendelsohnstraat 21, 5011 PA Tilburg
Telefoon: 088 – 01 62 162
E-mail: infodesk@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Centraal waar het moet, decentraal waar het kan’

In 2012 werd de discussie over medezeggenschap van de cliënten op GGz Breburg-niveau afgerond. Vlak voor het einde van het jaar werd de nieuwe Cliëntenraad geïnstalleerd en werd afscheid genomen van de Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden, die tot dat moment als gesprekspartner optrad. Op 18 december 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst ‘Cliëntenraad GGz Breburg met Raad van Bestuur’ ondertekend. Op decentraal niveau functioneren verschillende zorggroep gebonden cliëntencommissies. Deze commissies hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de directies van de zorggroepen.

Telefoon: (088) 016 13 60
E-mail: clientenraad@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Patiëntvertrouwenspersoon’

De Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) behartigt voor cliënten hun vragen of klachten waar zij met de behandelaar niet uitkomen. Dat geldt voor cliënten van GGz Breburg. De PVP kent de rechten en plichten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg Hij behartigt diens belangen zoals cliënten die zelf zien. Hij doet niets zonder hun toestemming en is bovendien onafhankelijk. De PVP is niet in dienst van GGz Breburg, maar bij de landelijke Stichting PVP.

E-mail: p.vangrinsven@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Bureau geneesheer-directeur’

Het secretariaat Eerste Geneeskundige is omgevormd tot het Bureau Geneesheer-directeur (BGD). Hiermee vindt de functie en de naamgeving een betere aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen en de terminologie van de Wet BOPZ. Met de nieuwe functieomschrijving Geneesheer-directeur is de verantwoordelijkheidstoedeling, respectievelijk de taakverdeling tussen de Geneesheer-directeur en de directeuren van de zorggroepen, beter geregeld en verhelderd.

Telefoonnummer (088) 016 13 12
E-mail: bureaugeneesheer-directeur@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Medezeggenschap anders’

Medezeggenschap van medewerkers op het niveau van de organisatie, maar ook op het niveau van de zorggroepen. Op zoek naar de balans tussen de belangen van medewerkers en de belangen van de organisatie

Telefoonnummer (088) 016 72 88
E-mail: OR@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Profilering van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep‘

De VAR zet zich in om de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep duidelijker te profileren. Wij doen dit door het ondersteunen en faciliteren van verpleegkundigen bij zorginhoudelijke ontwikkeling, innovatie en positionering van hun beroep in de organisatie.

E-mail: var@ggzbreburg.nl

Sluit
‘Bijdrage aan kwaliteit van de medische zorg’

De Medische Staf levert een bijdrage aan de kwaliteit van de medische zorg en bevordert een verdere professionalisering, profilering en positionering van de medische beroepsgroep binnen GGz Breburg.

E-mail: medische_staf@ggzbreburg.nl

Onderzoek en kennisontwikkeling Werkgebied