Onderzoek en kennisontwikkeling

Twee landelijke expertmeetings HIC

27 februari 2012: Expertmeeting HIC

Deze expertmeeting is geïnitieerd door GGz Breburg. Aan de hand van een aantal plenaire presentaties wordt toegelicht hoe binnen GGz Breburg een nieuw kader in ontwikkeling is voor High & Intensive Care. Daaraan gekoppeld werd een modelgetrouwheidsschaal HIC geïntroduceerd die inmiddels via een proef-audit bij Altrecht is getest. GGz Breburg heeft de behoefte aan landelijke afstemming en gezamenlijke ontwikkeling. Opmerkingen gemaakt tijdens de expertmeeting HIC zijn, ten behoeve van overzichtelijkheid gerangschikt naar enkele thema’s.

Tijdens de expertmeeting werd onder meer gesproken over

  • Ambulante behandeling dient uitgangspunt van zorg te zijn. Opname op een HIC is daar een onderdeel van. Wanneer ambulante behandeling goed is opgezet en intensief kan worden aangeboden zal HIC steeds minder nodig zijn. De relatie naar ambulante behandeling dient goed uitgewerkt te worden.
  • Het is van belang om een gezamenlijk kader te ontwikkelen voor een competentieprofiel van een HIC team.
  • Een HIC-monitor dient niet teveel dichtgetimmerd te worden. Het heeft de voorkeur om een flexibele schaal te ontwikkelen die kan meebewegen met ontwikkelingen. De schaal zal het proces ondersteunen en teams inspireren.

De kerngroep bestaat uit afgevaardigden van GGz Breburg. GGZ Consult Altrecht, Pro Persona, GGz Oost-Brabant, Vincent van Gogh, GGz Noord Holland Noord, De Jutters, GGnet, GGZ Eindhoven, Emergis en GGZ Nederland.

 

8 oktober 2012: Landelijke expertmeeting

In oktober 2012 kwamen zo’n honderd experts uit het GGZ-veld in Soest bijeen om met elkaar verder te praten over de ontwikkeling van HIC (High & Intensive Care). Zowel professionals, cliënt- en familievertegenwoordigers, onderzoekers, TNO en GGZ Nederland waren aanwezig.

Gezamenlijk ontwikkelen

Het kader van een HIC-afdeling begint steeds meer vorm te krijgen. Het specifieke van een HIC is dat de Intensive Care Unit (ICU) geïntegreerd is in een High Care afdeling. Deze ICU is in principe onbemand. Wanneer een team er gebruik van maakt schuift het personeel als het ware mee. Dit geeft ook een positieve impuls aan het team om preventief te werken en via één-op-één begeleiding een crisis te behandelen zonder afzondering als middel in te zetten.

Het ambulante perspectief is het tweede kenmerkende aspect van een HIC. Steeds meer is ook bekend welke best practices in het behandelproces thuis horen en welke eisen er gesteld worden aan de inrichting van een HIC.

Het kader en normenarsenaal van een HIC wordt op dit moment beschreven en in een schaal, de HIC-monitor, vastgelegd.

Symposium 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'

Ter gelegenheid van de officiële heropening van het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid vond op 29 november het symposium ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ plaats. Dit symposium was een samenwerking met het Trimbos-instituut en Tranzo, Tilburg University. Verschillende hoogleraren en experts gingen in op vragen rondom chronische psychische klachten en de lichamelijke uiting en gevolgen daarvan. Verder deden diverse experts hun behandelaanbod voor mensen met lichamelijke en psychische klachten uit de doeken. Hiermee wilden we het algemene gedachtepatronen uitdagen over stress, het al dan niet verklaard zijn van lichamelijke klachten, mogelijkheden voor preventie en behandeling en de rol van veerkracht aan de hand van de laatste stand van de wetenschap.

Bureau Geneesheer-directeur

Het secretariaat Eerste Geneeskundige is omgevormd tot het Bureau Geneesheer-directeur. Taken en verantwoordelijkheden zijn beter geregeld en verhelderd.

Voorjaarscongres NVvP 2012

Verschillende collega’s van GGz Breburg leverden een actieve bijdrage aan het Voorjaarscongres 2012, door het leiden van workshops en het houden van posterpresentaties. GGz Breburg had een opvallende stand bij het Voorjaarscongres, waar de eigen psychiaters in gesprek waren met collega-psychiaters van andere instellingen. Hierdoor heeft GGz Breburg haar bekendheid weer verder kunnen vergroten en zichzelf als aantrekkelijke werkgever kunnen presenteren.

Bezoek aan APA 2012

Een gezelschap van acht psychiaters en vier AIOS-en van GGz Breburg bezochten in mei het jaarlijkse congres van The American Psychiatric Association. Onderwerpen waren onder meer de komende uitgave DSM-5, de invloed van e-Health op de zorg en nieuwe ontwikkelingen onder andere op het gebied van neurowetenschappen, psychose, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen.

Studiemiddag Vaktherapeuten

In 2012 is voor alle vaktherapeuten van GGz Breburg een studiemiddag gehouden onder de titel ‘Inspiratie’. Vaktherapeuten en bewegingsagogen werken verspreid over de organisatie en verdeeld over de verschillende zorggroepen. Met de opkomst van 35 mensen was het een geslaagde bijeenkomst. De middag is geaccrediteerd door de Stichting Register Vaktherapeuten.

Lustrumsymposium Dubbele Diagnose: veel stof tot nadenken

Op 19 april 2012 werd het eerste lustrumsymposium gehouden in het Willem II Stadion in Tilburg, georganiseerd door de medewerkers van het Centrum Dubbele Diagnose. Richard Pulice, professor of social works van het college of San Jose in de Verenigde Staten, vertelde zowel over zijn eigen ervaringen als ervaringsdeskundige als ook over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Ook werd stil gestaan bij de verschillende onderzoeken onder de populaties van de dubbele diagnose. In de vijf workshops van het programma werd ingegaan op Mentalization Based Treatment, Seeking Safety, motiverende gesprekken in groepsverband volgens Velasques, agressieregulatietherapie en consumerrunprograms.

Ruim 200 deelnemers woonden het symposium bij, onder wie vele collega’s uit het veld, cliëntenvertegenwoordiging, ervaringsdeskundigen, Familieraad GGz Breburg, trainers en het Landelijk Expertisecentrum voor Dubbele Diagnostiek (LEDD).

Posterpresentaties Verpleegkundig Specialist i.o.

In november hielden tien eerste-, tweede- en derdejaars Verpleegkundig Specialisten i.o. hun jaarlijkse posterpresentatie voor een grote groep genodigden van binnen en buiten GGz Breburg. Met het houden van deze presentatie leren zij te presenteren, kennis over te dragen en te netwerken. Naast het volgen van de posterpresentaties door de Verpleegkundig Specialisten i.o. konden de aanwezigen artikelen inzien en producten bekijken over onder andere farmacologie en somatisch onderzoek.

Ambulant aanbod Bipolair

In 2012 werkte GGz Breburg aan de ontwikkeling van een ambulant aanbod voor clienten met een bipolaire stoornis. Lees meer >>

Ingeborg Graumans: 'Uitwisselen vakkennis' Betrokkenheid