Ontwikkelingen zorgcentra GGz Breburg

Centrum Dubbele Diagnose

Keurmerk forensisch act behaald

Het forensisch-ACT-team van het Centrum Dubbele diagnose heeft het keurmerk forensisch ACT behaald. Het is de tweede maal dat de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) een keurmerk forensisch act uitreikt in Nederland. Met een score grenzend aan optimale implementatie van de ACT-methodiek voor forensische teams mag het team zich dus met trots presenteren als een van de eerste teams met het forensisch-ACT keurmerk. Deze prestatie is extra knap gezien het feit dat het team pas een jaar als zelfstandig team functioneert. De eerste twee jaar van haar bestaan maakte dit team deel uit van het reguliere ACT-team van het Centrum Dubbele Diagnose. Vanaf 1 januari 2012 is door de medewerkers hard gewerkt om de ACT-methodiek optimaal te implementeren en uit te dragen binnen de forensisch kaders. En met succes, de komende drie jaar mag het team zich een forensisch team noemen waarbij de forensisch ACT-methodiek volledig geïmplementeerd is.

Lustrum Centrum Dubbele Diagnose

Het samenwerkingsverband van GGz Breburg en Novadic-Kentron in het Centrum Dubbele Diagnose voor de behandeling van cliënten met psychiatrische- en verslavingsproblematiek, bestond in 2012 vijf jaar. Het eerste lustrum werd gevierd met een druk bezocht symposium, waar de nieuwste ontwikkelingen in het behandelen van cliënten met een dubbelde diagnose aan de orde kwamen.

Centrum Dubbele Diagnose

Klik hier voor de website.

Impact - langdurige zorg

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of FACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere resultaten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Inmiddels zijn acht FACT-teams van GGz Breburg gecertificeerd door de Stichting Centrum Cerficering ACT en FACT (CCAF), waarvan drie de vermelding kregen ‘optimale implementatie’. Ook is het forensisch ACT-team van het Centrum Dubbele Diagnose gecertificeerd. De overige twee FACT-teams worden ultimo april 2013 gecertificeerd.

High & Intensive Care

GGz Breburg heeft het eerste initiatief genomen om een kader voor High & Intensive Care (HIC) te ontwerpen en voor te leggen aan partners. Inmiddels hebben zich veel organisaties geschaard achter dit initiatief en is het HIC-concept verder uitgewerkt door een groep experts afkomstig uit GGZ-instellingen, het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), GGZ Nederland en op dit terrein gerenommeerde onderzoekers.In het model van een HIC-afdeling hanteren we uitgangspunten die hoogwaardige klinische behandeling mogelijk maken. Steeds meer is behoefte aan een normenkader voor klinische afdelingen en helderheid over de best practices. High & Intensive Care wordt daarom voorzien van een modelgetrouwheidsschaal waaraan de afdeling zich kan (laten) toetsen.

Het afgelopen jaar zijn er twee drukbezochte expertmeetings gehouden.

Centrum Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Het Centrum Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE), ons cliëntenbureau, verhuisde in 2012 naar een nieuwe locatie in Tilburg. Het CHE steunt op drie pijlers: diensten, trainingen en ondersteuning van ervaringsdeskundigen.

Het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid versterkt de positie van (ex-)GGZ-cliënten via vernieuwende projecten. In het centrum werken voornamelijk ervaringsdeskundigen. Zij zijn zelf cliënt geweest van de GGZ en zetten hun ervaringen in om de positie van andere (ex-)cliënten te verbeteren. Sleutelwoorden zijn herstel, een zinvol leven leiden, ondanks de invaliderende effecten van de aandoening, en ‘empowerment’, de kracht in jezelf hervinden en opnieuw zelfvertrouwen aankweken. Door hun werk bij het CHE (betaald of onbetaald) draaien de ervaringsdeskundigen mee in de samenleving en krijgen zij nieuwe kansen.

Impact - langdurige zorg

Klik hier voor de website Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

Centrum Jeugd

ASS integraal

De begeleiding van jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is sterk te verbeteren door behandeling volgens ASS Integraal. Dit blijkt uit onderzoek door Tilburg University en Fluent Zorgadvies. De behandeling is het resultaat van de intersectorale samenwerking tussen Centrum Jeugd en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant (SWVVO). Kern van de behandeling is het verbeteren van de communicatie tussen ouders en school en het vergroten van hun kennis over autisme spectrum stoornissen. ASS Integraal wordt momenteel toegepast op negen scholen in Midden-Brabant. Naar verwachting zullen meer scholen zich aansluiten.

Juzt en GGz Breburg

Jeugdzorgaanbieder Juzt en Centrum Jeugd troffen in 2012 voorbereidingen voor nauwere samenwerking. De intentie is er om samen een dagbehandelingcentrum te realiseren voor kinderen tot 12 jaar en een nieuwe, intensieve, behandelleefgroep voor jongeren vanaf 14 jaar. Ook zetten ze gezamenlijke teams op die jongeren zoveel mogelijk thuis, in hun eigen situatie behandelen en begeleiden. Begin 2013 tekenen Juzt en GGz Breburg hiervoor een overeenkomst. Door meer samen te werken krijgen kinderen en jongeren één behandeling, waarin één team afstemt en coördineert. Zodoende krijgen zij sneller, effectiever en efficiënter zorg.

Onderwijszorgarrangement

In het schooljaar 2012-13 startte het Centrum Jeugd samen met scholen voor speciaal onderwijs De Kei in Breda en SG De Keyzer in Goirle met het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) voor basisschoolleerlingen. Onze medewerkers passen samen met de leraren in de klas intensieve zorg toe in combinatie met speciaal onderwijs. Hierdoor is het lesverzuim minder en zijn de leerresultaten beter. We betrekken ouders/verzorgers intensief met thuisbegeleiding en overleg over de behandeldoelen. Uitgangspunt is om na behandeling terug te keren naar de eigen basisschool, buiten het speciaal onderwijs. In de periode van januari tot juli 2012 maakten gemiddeld 8,4 kinderen gebruik van OZA. Van augustus tot en met december is steeg dit tot gemiddeld 11.6. Zes kinderen stroomden daarin door vanuit regulier basisonderwijs.

Centrum Jeugd

Klik hier voor informatie over Centrum Jeugd.

Volwassenen

Ontwikkelen ambulant aanbod Bipolair

GGz Breburg werkte in 2012 aan de ontwikkeling van een ambulant aanbod voor patiënten met een bipolaire stoornis. Deze richt zich niet alleen op symptoomreductie, het zet samen met cliënten in op maximaal herstel van functioneren in het dagelijks leven. Het ontwikkelde ambulante aanbod bestaat uit farmacotherapie, psycho-educatie, metabole screening en psychotherapie. Ook maken we gebruik van lifechart, signaleringsplannen en zelfmanagementtechnieken. We startten vier lotgenootgroepen voor cliënten en hun naasten. In het proces van herstel gaan cliënten samen met arbeidsconsulenten op zoek naar activiteiten binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast startten we met de FACT- methodiek. Het aantal opnames nam hierdoor af.

FAST

Geïnspireerd door de werkwijze van FACT is de zorggroep Volwassenen gestart met het FAST-team voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. FAST staat voor Flexibel, Assertief, Stabiliserend Team. De verwachting is dat, door deze intensieve vorm van begeleiding, crisissituaties en daarmee opnames, vaker voorkomen kunnen worden. Lees meer >>

Symposium ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’

In het najaar is het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid officieel geopend. De opening werd gevierd met een symposium ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, dat georganiseerd werd in samenwerking met het Trimbos Instituut, Tranzo en Tilburg University. Lees meer >>

Samenwerking Verpleging & Verzorging en Centrum Senioren

In 2012 ontstonden meer samenwerkingsverbanden tussen GGz Breburg en de sector Verpleging & Verzorging (V&V). Dit als gevolg van de verandering in populatie binnen deze sector, de toename van mogelijkheden voor extramurale zorg, de verbijzondering in de ouderenzorg, dubbele vergrijzing, politieke keuzes en de andere behandelmogelijkheden en -visies in de psychiatrie.

Centrum Senioren ging samenwerkingsverbanden aan met de Wever, Thebe, Maasduinen, De Volkaert en Surplus. In sommige instellingen zijn medewerkers van het Centrum Senioren gedetacheerd.
De Wever en het Centrum Senioren onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om samen een afdeling voor Korsakow-cliënten te starten. Verder leveren professionals van het Centrum Senioren expertise bij bewoners van de Wever met psychiatrische problematiek.

Samen met Thebe is er een begin gemaakt met een expertisecentrum voor kwetsbare ouderen in Breda. De samenwerking met Maasduinen kreeg vorm door de detachering van een GZ-psycholoog ter ondersteuning van de afdelingsteams. Tot slot leveren we bij de Volkaert expertise ter behandeling en begeleiding van individuele cliënten en ter ondersteuning aan teams.

Zorg Service Centrum - Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie

Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie zet in op herstel voor cliënten door in de samenleving met andere partners te werken aan sociale inclusie, betekenisvolle dagbesteding, reguliere arbeid, behoud van sociale rollen en het aanpakken van stigma. De achterliggende gedachte hierbij is dat het hebben van een zinvolle dagbesteding bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van cliënten.

Huysmuseum

Een van de initiatieven gestart in 2012 is het opnieuw inrichten van het Huysmuseum en er een interactief museum van maken. Dit gebeurt in de vorm van een werkproject waar cliënten aan hun vaardigheden kunnen werken.

Sociale werkvoorzieningen

Met de sociale werkvoorzieningen waaronder !Go uit Oosterhout, de Diamantgroep in Tilburg en Atea in Breda, is DAE samenwerkingsovereenkomsten aangegaan, zodat GGZ-cliënten buiten de GGZ arbeidsvaardigheden kunnen trainen. De eerste gunstige effecten zijn inmiddels bekend; verschillende cliënten stroomden door naar een reguliere arbeidsplek.

Samen met gemeenten

De gemeenten Tilburg, Breda en de Dongemond betrekken het Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie volop bij de kanteling van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente legt andere accenten.

Alternatieven bieden

Verder werkt het Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie actief aan contacten met externe organisaties, zodat we alternatieven hebben als we niet zelf aan de vraag van een cliënt kunnen voldoen.

Eigen site

De in 2012 opgeleverde site voor het Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie (DAE) is het resultaat van een project waarbij vanaf de start is samengewerkt met cliënten van de verschillende administratieprojecten van het DAE in Etten-Leur, Breda en Tilburg. Cliënten vullen de site met actuele informatie. De website toont op kleurrijke wijze het aanbod en waar dit aanbod is te vinden en hoe deelnemers zich kunnen aanmelden. Een 'prikbord' (of forum), waar cliënten digitaal met elkaar kunnen communiceren is in de maak. De cliënten en de administratieprojecten van het DAE vullen maandelijks de site met actuele informatie.

Zorg Service Centrum - Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie

Klik hier voor de website van Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie.

Madeleine Prinsen, ervaringsdeskundige: 'Naar jezelf kijken' Ingeborg Graumans: 'Uitwisselen vakkennis'