Samenwerking

A59 overleg: samenwerking GGz instellingen

Samen met collega-instellingen GGZE, Reinier van Arkel Groep, GGz Oost-Brabant, De Viersprong en GGZ Westelijk Noord-Brabant nam GGz Breburg het initiatief om te onderzoeken of samenwerking voordelen kan opleveren. Het gaat om de thema’s hoogspecialistische GGZ, opleiding en onderzoek, bij- en nascholing en e-learning, facilitaire zaken en inkoop, salaris- en personeelsadministratie. Doel is kwalitatief betere zorg te kunnen leveren of kwalitatief goede zorg te kunnen handhaven tegen lagere of gelijkblijvende kosten. Na een aantal verkennende bijeenkomsten zijn GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel groep, De Viersprong en GGZ Westelijk Noord-Brabant gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat die kansen er zeker zijn. De instellingen kiezen daarbij voor een niet vrijblijvende vorm van samenwerken. Besluitvorming zal gezamenlijk plaatsvinden. Hoe de samenwerking verder vorm en inhoud gaat krijgen, zal met elkaar in een programmaplan worden vastgesteld. Hierin worden de thema’s verder uitgewerkt tot projectvoorstellen.

Mobiliteitsnetwerk

Samen met GGZE, Reinier van Arkel Groep, GGz Oost-Brabant en Novadic Kentron heeft GGz Breburg het Mobiliteitsnetwerk opgezet. Het doel is tweeledig: het stimuleren van de interne mobiliteit binnen en tussen deze organisaties en het behoud van werkgelegenheid voor onze medewerkers binnen de Brabantse Geestelijke Gezondheidszorg. Op de website www.mobiliteitsnetwerkbrabant.nl kunnen leidinggevenden en medewerkers inloggen en allerlei informatie en vacatures raadplegen.

Karlijne Beek,
adviseur Recruitment

“Denken in mogelijkheden en kansen met onze medewerkers. Samen spannen we ons in om ervoor te zorgen dat we een gezonde organisatie zijn en blijven, in samenwerking met collega-instellingen.”

Housing First: huisvesting als noodzakelijke basis voor goede hulpverlening

GGz Breburg, VOF Dubbele Diagnose, RIBW Midden-Brabant, Novadic-Kentron en Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse tekenden in augustus de intentieovereenkomst Housing First - Tilburg. Hierin spreken zij het voornemen uit gezamenlijk verder vorm te geven aan de hulpverlening aan kwetsbare mensen die door een stapeling van problemen dak- en thuisloos zijn geraakt en hierdoor onvoldoende aansluiting vinden in het reguliere zorgcircuit.

Housing First heeft als uitgangspunt dat wonen ook voor de meest kwetsbare mensen een eerste recht en levensbehoefte is. Het is voor hen een noodzaak en de basis om tot behandeling en begeleiding te komen.

Ook de gemeente Tilburg en de Tilburgse woningcorporaties zullen meewerken. Andere steden werken al met Housing First. De ervaringen in onder andere Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Utrecht zijn positief. In Tilburg komen naar schatting ongeveer 80 mensen in aanmerking voor Housing First.

Uitbreiding maatschappelijke steunsystemen en onderzoek bemoeizorg

Maatschappelijke steunsystemen

In 2012 breidde GGz Breburg in de gemeente Tilburg de ontwikkeling van maatschappelijk steunsystemen flink uit. Met Novadic-Kentron werken SPV, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen met cliënten aan persoonlijke steunsystemen die het mogelijk maken weer deel te nemen aan het normale leven. Door deelname aan de pilot van het Trimbos-instituut maken zij gebruik van landelijk ontwikkelde best practices. Daarnaast continueerden we de activiteiten op het terrein van MASS in de regio Breda.

Onderzoek bemoeizorg

In 2012 sloot Tranzo een meerjarig onderzoek naar de effectiviteit van Bemoeizorg af. Hieraan nam ook het team Bemoeizorg Tilburg deel. Uit het onderzoek blijkt dat Bemoeizorg daadwerkelijk bij kan dragen aan betere leefomstandigheden van cliënten en leidt tot verbeteringen die in andere, vergelijkbare zorgprogramma’s niet optreden. Dit leidde tot het implementeren van de methodiek CTI, waarmee we ook in Tilburg vergelijkbare resultaten boeken. Zowel in de regio Tilburg als in Breda werken we met het Stedelijk Kompas. Het streven van het Stedelijk Kompas is dak- en thuisloosheid te voorkomen en/of op te lossen. Sluitende ketens met MASS-overleggen, Buurtregie, Bemoeizorg, Zorg- en Veiligheidshuis maar ook de zorggroepen van GGz Breburg zijn hierbij van belang.

Team Bemoeizorg Tilburg 2012:340 cliënten

Team Bemoeizorg Breda 2012:261 cliënten

Samenwerking zorgcentra GGz Breburg met partners

De zorgcentra van GGz Breburg hebben ieder hun samenwerkingsverbanden, passend bij hun cliënten.

In een apart hoofdstuk kunt u daar meer over lezen.

Frans Loman: 'RAAK: ambulant ook in kliniek leidend' David Krol: 'FAST-team voorbeeld best passende specialistische zorg'