Trends in 2012

Ambulantiseren: beddenreductie - intensiveren ambulante zorg

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen een hoog aantal bedden in de GGZ. Het ministerie van VWS, verzekeraars en GGZ Nederland hebben daarom afgesproken om de beddencapaciteit in de periode tot 2020 met een derde af te bouwen ten opzichte van 2008. Dit betekent dat patiënten in plaats van in klinieken veel meer thuis met de juiste behandeling en ondersteuning worden geholpen. GGz Breburg deelt de gedachte dat ondersteuning in de eigen omgeving is te prefereren boven verblijf in een instelling.

Onze inspanningen hierin worden zichtbaar. Ten opzichte van 2008 is het aantal bedden gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet met ruim 15 procent gereduceerd. De reductie van het aantal bedden gefinancierd uit de AWBZ verloopt wat minder snel. De korting op Zorgverzekeringswet van 6 procent hebben we niet toegepast op krimp in ambulante zorg. We hebben deze ingezet om de beddenreductie te versnellen.

Samen in RvB2

GGz Breburg zoekt in het ambulantiseren de samenwerking, zoals in het initiatief RvB2. RvB2 staat voor vijftien Raden van Bestuur van GGZ-aanbieders, die reductie van bedden willen organiseren. Samen met GGZ Oost-Brabant organiseerde GGz Breburg een symposium over het proces van ambulantisering, waaraan deze instellingen zich gecommitteerd hebben. De ervaringen en consequenties van ambulantisering en afbouw van bedden werden op deze wijze met elkaar gedeeld, zodat van elkaar kan worden geleerd. Het Trimbos-instituut voert onderzoek uit naar de daadwerkelijke afbouw van GGZ-bedden in Nederland.

FACT-teams

De twaalf FACT-teams van GGz Breburg zijn een goed voorbeeld van het intensiveren van ambulante zorg. FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het is ontwikkeld om cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en problemen op levensgebieden als met wonen, werken en sociale contacten een bij hen passende behandeling te bieden in hun eigen woonomgeving.

In een relatief korte periode zijn tien FACT teams en twee VIP teams gestart. In 2012 zijn acht FACT teams gecertificeerd en hebben de andere twee teams zich aangemeld voor certificering in 2013. Een aantal van de teams heeft ook het predicaat ‘optimale implementatie’ bereikt.

Het forensich-ACT-team van het Centrum Dubbele diagnose heeft het keurmerk forensisch ACT behaald conform de criteria van de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Dit team is hiermee het tweede team in Nederland waaraan het CCAF dit keurmerk forensisch act heeft toegekend.

FAST bij persoonlijkheidsstoornissen

Geïnspireerd door de werkwijze van FACT is de zorggroep Volwassenen gestart met het FAST-team voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. FAST staat voor Flexibel, Assertief, Stabiliserend Team. De verwachting is dat door deze intensieve vorm van begeleiding crisissituaties en daarmee opnames, vaker kunnen worden voorkomen. Lees meer >>

High & Intensive Care (HIC)

De High & Intensive Care (HIC) is een vrij nieuwe schakel in het proces van ambulantiseren en staat voor innovatieve, kortdurende klinische zorg, waarmee we ook het aantal separaties drastisch willen terugdringen. GGz Breburg nam in 2012 een landelijke voortrekkersrol in het ontwikkelen van HIC, in samenwerking met landelijke GGZ instellingen, de LPGGZ, GGZ Nederland en gerenommeerde onderzoekers.

Verbeteren Doorstroom

Met ‘Verbeteren Doorstroom’ werkt GGz Breburg aan het verbeteren van processen waardoor meer cliënten beter en sneller geholpen worden en wachtlijsten afnemen. Zo wordt de zorg in zorgpaden naar aandoening ingericht. In zo’n zorgpad staat de te verlenen zorg beschreven, getoetst aan de wetenschappelijke kaders en kaders voor financiering. Om de administratieve last voor behandelaren te verlichten zijn afsprakenbureaus ingericht, die onder meer de centrale agendaplanning doen, afgestemd op het zorgpad. Ook zijn er basisroosters opgesteld. Eind 2012 is bij alle participerende zorggroepen minimaal 80 procent van de cliënten in een zorgpad geplaatst. Alle ambulante paden zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Elektronisch Patiënten Dossier is hierop ingericht. Er is stuur- en managementinformatie gebouwd, waarmee de zorgpaden doorlopend geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld kunnen worden. De Programmaraden zijn ingericht, zodat de zorgpaden worden gevolgd, getoetst en telkens verbeterd kunnen worden. Drie hoofdlocaties hebben een afsprakenbureau.

De efficiëntere werkwijze zorgde voor een stijging in de brutoproductiviteit variërend van 0,4 tot 6.9 procent bij de verschillende zorggroepen.

Indigo Brabant: dochter op eigen benen

Vanaf 2013 wordt de nieuwe generalistische Basis-GGZ ingevoerd. Dit houdt in dat het eerste- en tweedelijns GGZ-aanbod gesplitst wordt en door aparte organisaties wordt aangeboden. GGz Breburg brengt alle eerstelijnsfuncties onder bij Indigo Brabant.

In de loop van 2012 werden de contouren van Indigo Brabant steeds concreter. Huisvesting is gevonden en ingericht, een productenboek samengesteld, contacten gezocht met samenwerkingspartners.

Veel medewerkers zijn enthousiast om ‘mee te gaan naar Indigo’. Doordat zij meegaan, blijft de kwaliteit en de ervaring behouden voor kortdurende behandeling, preventie, praktijkondersteuning huisartsen GGZ en (gebiedsgerichte) generalistische GGZ-consultatie. Door deze werkzaamheden onder te brengen in een nieuwe organisatie, kunnen medewerkers straks nog duidelijker direct en dichtbij aanwezig zijn in steden, wijken en buurten. Ze zijn daarmee letterlijk het gezicht van Indigo Brabant. Indigo Brabant is een samenwerking aangegaan met PsyPlus van GGz Oost-Brabant.

e-Health

GGz Breburg is sinds eind 2011 in projectvorm bezig om e-Health onderdeel te maken van het zorgaanbod. Voor de komende jaren is het de uitdaging van het e-Healthproject om deze nieuwe manier van zorg samen met behandelaren en cliënten in de praktijk vorm te geven. De ambitie van GGz Breburg is om in 2013 minimaal 20 procent van de ambulante productie te realiseren via blended e-Health. Dit is een zorgvorm waarbij cliënt en behandelaar persoonlijk contact hebben en contact via een internetverbinding met beeld, zoals Skype.

In de loop van 2012 is onder andere gewerkt aan MijnGGzBreburg.nl, een persoonlijk portaal waar cliënten en behandelaren zelf toegang hebben tot het dossier en met elkaar contact kunnen hebben. Ook is het mogelijk dat cliënten hier opdrachten doen die hun behandeling ondersteunen.

Zo! zijn onze manieren

Zo’n 35 collega’s en cliënten bogen zich over het thema Veiligheid en Kwaliteit en ontwikkelden een visie hierop. Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Een onveilig gevoel geeft remmingen en stremmingen. Daarom is veiligheid ook op het werk cruciaal. Kwaliteit heeft direct betrekking op de geboden zorg. Hoe ervaren cliënten die? Hoe verloopt het contact tussen behandelaar en cliënt?

De visie op veiligheid en kwaliteit is vastgelegd in het boekje ‘Zo! zijn onze manieren’ dat binnen en buiten GGz Breburg is verspreid. 2013 is uitgeroepen tot het Jaar van de veiligheid, waarin de visie naar de praktijk zal worden vertaald.

Vitaal in het werk staan

Onder de noemer Vitaliteit biedt GGz Breburg haar medewerkers een scala aan mogelijkheden die de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen. Ook zijn er aanbiedingen voor ontspanning en om fysiek vitaal te blijven.

Uit het in 2012 onder medewerkers gedane onderzoek blijkt dat medewerkers mentale en fysieke fitheid, balans tussen werk en privé en je fit en gezond voelen belangrijk vinden. Thuis en op het werk. Ook bleek uit het onderzoek dat medewerkers het vitaliteitaanbod van GGz Breburg niet goed kennen en onvoldoende weten te vinden. Het Vitaliteitcentrum heeft daarom nu het volledige aanbod samengebracht op deze site. Ook is gestart met promotie om medewerkers attent te maken op het aanbod.

Het dagelijks leven loopt door binnen GGz Breburg

GGz Breburg wil bijdragen aan het beperken van de totale kosten van de zorg, zowel in de directe zorgkosten, als de indirecte kosten, zoals die van ondersteunende diensten. De kwaliteit van de zorg staat daarbij voorop. We zoeken naar oplossingen die daaraan juist bijdragen. Zoals in het anders inrichten van het Facilitair Centrum en het overhevelen van een aantal taken van dit centrum naar de zorg.

Dagelijks leven

Een belangrijke waarde in onze zorg is dat cliënten weer verder kunnen in het dagelijks leven. Pijlers onder het dagelijks leven zijn het zelf zorgen voor een schone, veilige en vertrouwde omgeving, zelf boodschappen doen en een gezonde maaltijd koken, prettige, schone kleren dragen, zelfredzaamheid, zelfstandig en autonoom zijn, een zinvolle en bevredigende daginvulling hebben met prettige sociale contacten en het verder ontplooien van de eigen, unieke kwaliteiten.

De medewerkers van het Facilitair Centrum doen al jaren belangrijk werk binnen GGz Breburg. Zij zorgen voor een aantal van die pijlers onder het dagelijks leven, zoals schone en veilige gebouwen, driemaal daags een gezonde maaltijd en schone kleren en schoon linnengoed.

Hiermee verzorgen zij met veel toewijding en expertise basale taken uit het dagelijks leven. Dit betekent ook dat zij elementen overnemen uit het dagelijks leven van de cliënten die bij ons binnen komen. Aspecten die het dagelijks leven juist zo normaal maken, zijn hiermee overgedragen aan professionals.

Taken opnemen in de zorg

Door taken van het Facilitair Centrum onderdeel te laten zijn van het zorgaanbod, kunnen cliënten zich deze (weer) meer eigen maken, wat hen helpt hun dagelijks leven in eigen regie op te pakken. In lijn met deze keuze en het terugbrengen van kosten wil GGz Breburg het Facilitair Centrum van een vooral uitvoerende afdeling transformeren naar een afdeling die regie voert op de facilitaire ondersteuning. Daarbij zullen we ons tot het uiterste inspannen om voor de medewerkers van het Facilitair Centrum behoud van werk te realiseren.

Strategisch vastgoedplan

Vorig jaar namen de risico’s rondom vastgoed toe voor onze organisatie door de (geleidelijke) invoering van de normatieve huisvestingscomponent in de AWBZ. In het huidige jaar is dit nog verder toegenomen door eenzelfde ontwikkeling in de Zorgverzekeringswet (ZVW). Vanuit die gedachte ontwikkelden we het afgelopen jaar een strategisch vastgoedplan. Daarbij speelden de kosten van het gebruik van een vierkante meter per zorggroep een belangrijke factor. Het verminderen en flexibiliseren van het aantal vierkante meters per zorggroep is een logische wijze van kostenbesparing. Daardoor staan verschillende panden nu te koop of te huur. De focus voor het komende jaar ligt op de verdere financiële uitwerking en borging van het plan. Zo houden we goede sturing op huisvesting en kosten daarvan.

Suanne Bitter: 'Pilot met iPad: veel voordelen' Frans Loman: 'RAAK: ambulant ook in kliniek leidend'