Veerkracht

Samen met een brede vertegenwoordiging van cliënten, medewerkers, Familieraad en externe partners stelden we het strategisch beleidsplan ‘Veerkracht 2013-2016’ vast.

Centraal hierin staat onze kernbelofte: we bieden de best passende en specialistische zorg waarmee mensen weer verder kunnen in het dagelijks leven.

Geen loze kreet, het is een breed gedragen besef dat we nog meer een beroep doen op de herstelkracht van mensen zelf, aansluiten bij hun leefwereld en behandelen en begeleiden waar nodig, niet langer dan nodig, niet korter dan noodzakelijk.

Marleen Bath (GGZ Nederland)

Bestuurlijk akkoord

Ook in de start van Indigo Brabant staken we veel energie. Dit is een volle dochter van GGz Breburg waarin we per 1 januari 2013 preventie, praktijkondersteuning huisartsen GGZ (POH) en kortdurende behandeling hebben ondergebracht.

Met Indigo Brabant lopen we vooruit op het bestuurlijk akkoord ‘Toekomst GGZ 2013-2014’, dat minister Schippers en partners in de GGZ in 2012 sloten. In het akkoord staan onder meer afspraken over een andere indeling in de GGZ. De huisarts (eerste lijn) krijgt betere ondersteuning voor de GGZ-functie, onder andere met de praktijkondersteuning GGZ (POH). Dertig procent van de huidige cliënten, nu in behandeling in de gespecialiseerde GGZ, zal behandeld gaan worden in de generalistische Basis-GGZ. Dit zijn cliënten met milde tot matige problematiek met een grote kans op herstel.

In onze regio biedt onze dochter Indigo Brabant deze praktijkondersteuning voor huisartsen en Basis-GGZ.Met het behandelen van de meer complexe, psychiatrische problematiek schaart GGz Breburg zich onder de in het akkoord genoemde tweedelijns specialistische GGZ.

Ambulantiseren: afbouw bedden - intensiveren ambulante zorg

Ambulantiseren is voor ons een belangrijk speerpunt. De afspraak in het bestuurlijk akkoord is om het aantal bedden met een derde af te bouwen en de ambulante zorg te intensiveren. We helpen cliënten veel meer in de eigen omgeving met de juiste behandeling en ondersteuning. GGz Breburg zette op dit vlak al het nodige in gang en boekte hier de eerste resultaten.

Een ander punt in het akkoord is dat in het kader van effectieve zorg zorgprogramma’s en zorgpaden worden ontwikkeld. Dat sluit volledig aan bij onze belofte om clienten de best passende specialistische zorg te bieden. Eerder namen we hier al acties in en zetten we deze door in het project ‘Verbeteren Doorstroom’.

Eigen bijdrage GGz

Samen met zorgpartners verzette GGz Breburg zich tegen de eigen bijdrage voor de GGZ. Uit onderzoek onder ruim 5.000 cliënten in de tweedelijns GGZ, bleek dat vooral cliënten met een laag inkomen aangaven zorg te mijden vanwege de eigen bijdrage. We merken het in onze aanmeldingen. Wanneer 2012 wordt vergeleken met 2010 dan is het aantal aanmeldingen met 17 procent gedaald.

De inhoudelijke bezwaren tegen de eigen bijdrage hebben geholpen. Per 1 januari 2014 is deze volledig van de baan.

Onvrijwillige zorg

De stuurgroep ‘Onvrijwillige Zorg’ is in december opgeheven. De onder hun hoede geïnitieerde acties zijn geborgd in de lijnorganisatie.

We zijn er nog niet, blijkt uit de cijfers. Na een eerste forse reductie in 2011 is er nu een lichte stijging te zien. Door voortdurend initiatieven te nemen zoals het ontwikkelen van High & Intensive Care, de aandacht voor veilig en vitaal werken en de verbeterde inrichting van het Bureau Geneesheer-directeur, samen met de al geïmplementeerde acties, zullen we er steeds beter in slagen om onvrijwillige zorg te voorkomen.

Ariëtte van Reekum en Guus van Weelden,
Raad van Bestuur

“De druk op GGZ-aanbieders neemt toe. Veranderende regelgeving, een overheid die zelfredzaamheid bepleit en tegelijkertijd bezuinigt en sociale netwerken weghaalt. De samenleving die steeds minder onaangepast gedrag en overlast tolereert. Ons strategisch beleidsplan ‘Veerkracht’ dient daarom als ruggengraat én het biedt ruimte voor flexibiliteit voor aanpassing aan zich tussentijds wijzigende omstandigheden. Regelmatig zullen we toetsen of de gemaakte keuzes nog voldoen.”

Voorwoord
Inhoudsopgave Kerngegevens GGz Breburg